ភស្តុតាងថ្មី អ៊ុយក្រែនសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងដើម្បីឈ្នះសង្រ្គាម អាមេរិចចាក់រុកដើម្បីសាកអាវុធលក់អាវុធ

ភស្តុតាងថ្មី អ៊ុយក្រែនសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងដើម្បីឈ្នះសង្រ្គាម អាមេរិចចាក់រុកដើម្បីសាកអាវុធលក់អាវុធ
1652483557 maxresdefault.jpgភស្តុតាងថ្មី អ៊ុយក្រែនសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងដើម្បីឈ្នះសង្រ្គាម អាមេរិចចាក់រុកដើម្បីសាកអាវុធលក់អាវុធ រុស្ស៊ីមិនខ្លាចទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច
#Shorts
T-Series Channel-Link 203 Hindi[11][12] Music India Yes
Cocomelon – Nursery Rhymes Channel-Link 125 English Education United States Yes
SET India Channel-Link 123 Hindi[13] Entertainment India Yes
PewDiePie Channel-Link 111 English[14][15] Gaming Sweden —
MrBeast Channel-Link 87.2 Entertainment United States —
Kids Diana Show Channel-Link 87 Film Ukraine Yes
Like Nastya Channel-Link 85.2 Russian[16] Entertainment Russia —
WWE Channel-Link 84.6 English[17][18] Sports United States Yes
Zee Music Company Channel-Link 80.4 Hindi[19][20] Music India Yes
Vlad and Niki Channel-Link 76.7 English Entertainment Russia —
5-Minute Crafts Channel-Link 75.2 How-to Cyprus[a] Yes
Blackpink Channel-Link 71.1 Korean Music South Korea Yes
Justin Bieber Channel-Link 66.9 English Canada —
Canal KondZilla Channel-Link 65.2 Portuguese Brazil Yes
Goldmines Channel-Link 63.5 Hindi Film India Yes
HYBE LABELS Channel-Link 63.4 Korean Music South Korea Yes
BANGTANTV Channel-Link 62.6 Yes
Sony SAB Channel-Link 61.5 Hindi Entertainment India Yes
Zee TV Channel-Link 60.6 Yes
Shemaroo Filmi Gaane Channel-Link 57.6 Music Yes
Dude Perfect Channel-Link 56.9 English Sports United States —
Movieclips Channel-Link 55.5 Film Yes
Marshmello Channel-Link 54.5 Music —
Pinkfong! Kids’ Stories & Songs Channel-Link Education South Korea Yes
ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs Channel-Link 53.4 Hindi[22] India Yes
Ed Sheeran Channel-Link 50.8 English[23] Music United States —
Ariana Grande Channel-Link 50.5 —
EminemMusic Channel-Link 50.3 —
Wave Music Channel-Link 49.7 Bhojpuri India Yes
Sony Music India Channel-Link 48.9 Hindi Yes
Aaj Tak Channel-Link 48.8 News Yes
Colors TV Channel-Link 48.2 Entertainment Yes
Tips Official Channel-Link 48.1 Music Yes
LooLoo Kids – Nursery Rhymes and Children’s Songs Channel-Link 47.5 English United States Yes
El Reino Infantil Channel-Link 47.1 Spanish Argentina Yes
T-Series Bhakti Sagar Channel-Link 47 Hindi India Yes
Taylor Swift Channel-Link 45.3 English United States —
Badabun Channel-Link 45.2 Spanish Entertainment Mexico —
JuegaGerman Channel-Link 44.9 Chile —
Billie Eilish Channel-Link 44.3 English Music United States —
Fernanfloo Channel-Link 44 Spanish Gaming El Salvador —
YRF Channel-Link 43.7 Hindi Music India Yes
Felipe Neto Channel-Link 43.5 Portuguese Entertainment Brazil —
whinderssonnunes Channel-Link 43.3 Comedy —
HolaSoyGerman. Channel-Link 43.1 Spanish Entertainment Chile —
BRIGHT SIDE Channel-Link 42.6 English Cyprus[a] Yes
Katy Perry Channel-Link 42 Music United States —
Você Sabia? Channel-Link Portuguese Entertainment Brazil —
Alan Walker Channel-Link 41.1 English Music Norway —
Infobells – Hindi Channel-Link 40.4 Hindi Education India Yes

Smosh May 17, 2006 18 [4][24]
Judson Laipply June 4, 2006 29 [25][26][27]
Brookers July 3, 2006 45 [28][29][30]
geriatric1927 August 17, 2006 26 [31][32]
lonelygirl15 September 12, 2006 226 [33][34][35][36]
Smosh April 26, 2007 517 [24][37]
nigahiga September 24, 2008 12 [38][39]
FЯED October 6, 2008 318 [39][40]
nigahiga August 20, 2009 677 [38][41][42]
Ray William Johnson June 28, 2011 564 [43][44][45]
Smosh January 12, 2013 215 [24][46][47]
PewDiePie August 15, 2013 2050 [48][49]
T-Series[C] March 27, 2019 5 [53][55]
PewDiePie April 1, 2019 13 [54][56][57]
T-Series April 14, 2019 999 [58][59]

ភស្តុតាងថ្មី អ៊ុយក្រែនសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងដើម្បីឈ្នះសង្រ្គាម អាមេរិចចាក់រុកដើម្បីសាកអាវុធលក់អាវុធ

Brookers 10,000 July 7, 2006 [60]
geriatric1927 20,000 August 18, 2006 [61]
lonelygirl15 50,000 October 23, 2006 [62]
Smosh 100,000 May 15, 2007 [63]
FЯED 1 million April 7, 2009 [64]
nigahiga 2 million March 13, 2010 [65]
RayWilliamJohnson 5 million November 15, 2011 [66]
Smosh 10 million May 25, 2013 [67]
PewDiePie 20 million January 9, 2014 [68]
50 million December 8, 2016 [69]
T-Series 100 million May 29, 2019 [70]
200 million November 30, 2021 [71]
,#Shorts
,T-Series
,Cocomelon – Nursery Rhymes
,SET India
,PewDiePie
,MrBeast
,Kids Diana Show
,Like Nastya
,WWE
,Zee Music Company
,Vlad and Niki
,5-Minute Crafts
,Blackpink
,Justin Bieber
,Canal KondZilla
,Goldmines
,HYBE LABELS
,BANGTANTV
,Sony SAB
,Zee TV
,Shemaroo Filmi Gaane
,Dude Perfect
,Movieclips
,Marshmello
,Pinkfong! Kids’ Stories & Songs
,ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs
,Ed Sheeran
,Ariana Grande
,EminemMusic
,Wave Music
,Sony Music India
,Aaj Tak
,Colors TV
,Tips Official
,LooLoo Kids – Nursery Rhymes and Children’s Songs
,El Reino Infantil
,T-Series Bhakti Sagar
,Taylor Swift
,Badabun
,JuegaGerman
,Billie Eilish
,Fernanfloo
,YRF
,Felipe Neto
,whinderssonnunes
,HolaSoyGerman.
,BRIGHT SIDE
,Katy Perry
,Você Sabia?
,Alan Walker
,Infobells – Hindi

,Judson Laipply
,T-Series[C]

,Brookers
,geriatric1927
,lonelygirl15
,Smosh
,FЯED
,nigahiga
,RayWilliamJohnson
,Smosh
,PewDiePie
,T-Series

source – If Video Not Display Click Here

ភស្តុតាងថ្មី អ៊ុយក្រែនសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងដើម្បីឈ្នះសង្រ្គាម អាមេរិចចាក់រុកដើម្បីសាកអាវុធលក់អាវុធ