របៀបទិញកាក់ Bitcoin និង កាក់គ្រីបតូផ្សេងៗទៀត | Binance EP 04

របៀបទិញកាក់ Bitcoin និង កាក់គ្រីបតូផ្សេងៗទៀត | Binance EP 04
1652506956 hqdefault.jpgរបៀបទិញកាក់ Bitcoin និង កាក់គ្រីបតូផ្សេងៗទៀត | Binance EP 04

ចុះឈ្មោះ Binance : https://accounts.binance.com/en/register?ref=BKNP2J5L

របៀបទិញកាក់ Bitcoin និង កាក់គ្រីបតូផ្សេងៗទៀត | Binance EP 04

Telgram GMK 2.0 : https://t.me/+RRfx2hxMgkgwOTY1

#GMK #Binance #cryptocurrency

source – If Video Not Display Click Here

របៀបទិញកាក់ Bitcoin និង កាក់គ្រីបតូផ្សេងៗទៀត | Binance EP 04

Responses (7)

 1. បង ខ្ញុំអត់ទាន់យល់ពេលដាក់លុយ ដេីម្បី ទទួល បាន100usdt

 2. hello បង GMK នឹកតោះលេងអត់?
  ⠀ /)・ ェ・)/)
  _/ ̄ ̄ \
  / ヽ
  / ● ●ヽ
  ! ▼ l
  ヽ_ 人 ノ
  ゙゙ーJ――――J

 3. បងជួយប្រាប់ពីរបៀបយកលុយពី metamask wallet ( ETH or Matic ) មក Binance ផងបានទេបង?

Comments are closed.